Daily Archives: 15/09/2011

NLKT: Chương 3

Chương 3: Trọng sinh

Tuyết Nguyệt quốc.

Huyên Lam điện.

Lam phi sinh hạ Cửu điện hạ, Tuyết Nguyệt quốc bệ hạ ban tên —— Hiên Viên Nguyệt Lạc. Phong Lam phi vi Lam quý phi.

Vì Thánh thượng sinh hạ Long tử, vốn là chuyện cao hứng, nhưng là trong Huyên Lam điện,  lại tĩnh đến làm cho lòng người kinh sợ.

Continue reading

%d bloggers like this: