Daily Archives: 26/11/2011

NLKT-Chương 42

Chương 42: ngươi, chỉ thuộc về ta

Thực Tạp cùng Lục Hoàn , Tử Mạch người vẫn đứng trong  Kiền Long điện hầu hạ lúc này cũng không có, chỉ có Hiên Viên Khuynh Thế cùng Nguyệt Lạc.

Continue reading

%d bloggers like this: