Daily Archives: 04/04/2012

XVCNQĐ-Chương 24 [1-2]


Chương 24: Thưởng hôn [1]

Dưới đây tạm thời dùng ngôi thứ ba tường thuật tình huống của Lạc Ly.

____________________________________

Lạc Ly làm tân lang, lẽ ra suất lĩnh mọi người xung phong dẫn đầu, nhưng vì bảo toàn tân lang có thể đến đỉnh núi cuối cùng, tân lang trộm tân nương thì ngược lại sẽ bị mọi người an bài ở cuối cùng để bảo vệ , vả lại quan tạp trộm tân nương phần lớn là hữu kinh vô hiểm, cho nên trước đi lên dò đường , là các thôn dân tới trước trợ lực. Continue reading

%d bloggers like this: