Daily Archives: 15/06/2012

Thiên Hữu 27

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

27. Túi thơm

Dận Hữu không nghĩ đến, tìm tới mình trước tiên không phải Bát a ca, cũng không phải Ngũ a ca, mà là Thập Tam a ca be bé.

Continue reading

%d bloggers like this: