Daily Archives: 16/07/2012

VDCBQMG – 31

31. Cả đoàn bị diệt? !

Cục gạch cái loại đồ vật này, tự nhiên là không có hiệu quả tốt như nắm thật chặt trong tay rồi đập. Quyển trục [ Bay lên không thuật ] đã hết thời gian, Tiểu Trong Suốt cũng chỉ có thể yên lặng cảm thán một tiếng lúc trước vì sao không chọn chủng tộc Đọa Thiên Sứ hoặc là có cánh a, ít nhất đối với loại đại boss cao ba tầng lầu này có thể chuẩn xác gõ đến đầu. Continue reading

%d bloggers like this: