Daily Archives: 31/07/2012

Lang Nha – 9

Đệ cửu chương

“Mẫu hậu, người tìm nhi thần đến có chuyện gì?”

“Dạ nhi, mẫu hậu nghe nói ngươi gần đây trừng trị không ít tham quan ô lại. Mẫu hậu thật cao hứng, cũng yên tâm không ít.” Continue reading

%d bloggers like this: