Daily Archives: 08/11/2012

ĐNHĐVT – 9~10 [ toàn văn hoàn ]

Đệ cửu chương

Liền giống như hiện tại An Đế lại nhìn y cười ngây ngô, Trình Phong ném qua một cái liếc mắt bảo hắn thu liễm.

“Bệ hạ! Tiền đúc tràng giao cho tư nhân e rằng sẽ dao động bản quốc, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Trình Phong gật gật đầu chính là như vậy sao? Continue reading

ĐNHĐVT – 8

Đệ bát chương

Buổi tối an nghỉ đã lâu, An Đế ôm eo Trình Phong, ôm thân thể y, hạnh phúc liền muốn ngủ.

Trình Phong thì khẩn trương vô cùng, vừa sợ An Đế động thủ lại trông mong An Đế sớm động thủ chấm dứt tâm hoảng ý loạn của y. Continue reading

%d bloggers like this: