Daily Archives: 14/02/2013

My Lord, My God II – 4

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 4

Ngược đãi đồng bào

Continue reading

%d bloggers like this: