Daily Archives: 23/02/2013

My Lord, My God II – 12

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit, beta: Nana

***

Chương 12

Dạ tiệc [3]

Chọt vào đây~

%d bloggers like this: