Daily Archives: 02/04/2013

VDCBQMG – 90

Chương 90

Này này! Uống thuốc sẽ biến thành thần thụ trừ tà?

*hai con quái là thần thú trừ tà

  Continue reading

%d bloggers like this: