Daily Archives: 16/08/2013

Thông báo 16/8/2013

Cập nhật: Máy tính của Mika bị hư nên cũng tạm thời ngừng hoạt động đến khi sửa xong máy ;___;

Khoảng 2 ngày nữa Vũ sẽ đi mổ mắt, có lẽ sẽ phải nghỉ thêm vài tháng dưỡng bệnh.

Continue reading

%d bloggers like this: