Daily Archives: 13/12/2013

Đặc Chủng Dong Binh – 21

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 21

Được và mất

Continue reading

%d bloggers like this: