Daily Archives: 29/12/2014

TĐCVQTP – PN1

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 1

Tạm biệt, Võ Tu Văn!

Continue reading

Tâm thư =))

Nên đọc

……………………………………….

……………………………………….

Continue reading

%d bloggers like this: