Daily Archives: 31/12/2014

TĐCVQTP – PN6 (Toàn văn hoàn)

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 6

Võ Tu Văn và Dương Quá

(Câu chuyện sau này)

Continue reading

TĐCVQTP – PN5

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 5

Kim Luân Pháp Vương và Hoắc Đô (2)

Continue reading

%d bloggers like this: