Daily Archives: 17/05/2015

Sói Đi Thành Đôi – 2

Mọi người có thấy cái header mới của nhà hem >_>

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Hà An | Nana

***

Chương 2

Continue reading

%d bloggers like this: