Daily Archives: 23/05/2016

Lạc Nghiệp – 5

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 5

Trong hành lang, Nhiễm Hiệt Vũ hỏi An Cúc Nhạc: “… Ông thật sự không sao chứ?” Trong toàn bộ ban biên tập, đại khái chỉ có Nhậm Tiệp Nghi đầu đất mới tin cách nói lông mi rơi vào mắt. Continue reading

%d bloggers like this: