Category Archives: Thiên Hữu

Thiên Hữu ~ PN3 ~ Toàn văn hoàn

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

 

Phiên Ngoại 3 – Thiên cổ giai thoại?

Continue reading

Thiên Hữu ~ PN2

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

 

Phiên ngoại 2 – Nếu lúc trước

 

Continue reading

Thiên Hữu ~ PN1

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

 

Phiên ngoại 1 – Cụp  tai

  Continue reading

Thiên Hữu 76 ~ Hoàn Chính Văn

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

 

 76, Kết cục

 

Continue reading

Thiên Hữu 75

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

 

75, Kết cục đã định

Continue reading

Thiên Hữu 74

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

74, Ý chỉ

Continue reading

Thiên Hữu 73

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

 

73, Kinh biến

Continue reading

Thiên Hữu 72

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

72, Tâm tư đế vương

Continue reading

Thiên Hữu 71

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

71, Không được phép thua

  Continue reading

Thiên Hữu 70

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

 

70, Biến hóa

Continue reading

%d bloggers like this: