Daily Archives: 09/06/2014

Đặc Chủng Dong Binh – 45 (2)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 45 (2)

(giờ sẽ hiểu tại sao tên chương là Lộ tẩy)

Continue reading

%d bloggers like this: