Daily Archives: 09/12/2014

TĐCVQTP 81 (Chính văn hoàn)

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 81

Kết cục

Continue reading

%d bloggers like this: