Daily Archives: 23/05/2015

Sói Đi Thành Đôi – 4

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 4

Continue reading

%d bloggers like this: