Daily Archives: 09/03/2013

My Lord, My God II – 18

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit, beta: Nana

***

Chương 18

Bạo động trại tập trung [1] Continue reading

%d bloggers like this: